SAHRA ALTI AFRİKA İÇİN AB BÖLGESEL ÇOK YILLI GÖSTERGE PROGRAMI STK-YEREL YÖNETİM İSTİŞARE TOPLANTISI

 

23 Mart 2021’de, Kalkınma Politika Forumu (PFD), AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve Avrupa Komisyonu Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü (DG INTPA) işbirliğinde Sahra Altı Afrika İçin AB Bölgesel Programı STK-Yerel Yönetim İstişare Toplantısı başlıklı çevrimiçi bir toplantıya ev sahipliği yaptı.  Webinar, hem sivil toplumdan hem de yerel yönetim ortaklarından ve paydaşlardan bilgi toplamayı amaçladı.  Afrika ve Avrupa arasındaki ortaklığın altını çizen bu webinar, programın önceliklerini ve amaçlarını ortaya koymak için de bir fırsat oldu.

Toplantı, DG INTPA Afrika Bölgesel ve Çok Ülkeli Programlar Birimi Başkanı Hans-Christian STAUSBOLL ile başladı. STAUSBOLL, Çok Yıllı Gösterge Programı temelinde öncelikleri ana hatlarıyla özetledi ve düzensiz göçün temel nedenlerine ışık tuttu. Ardından moderatör Marzia PIETRELLI, bölgesel programa dair sorularını konuşmacılara yöneltmeleri için katılımcılara söz verdi.

Toplantı beş ara oturum ile devam etti: Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Bütünleşme, Yatırım ve İstihdam, Barış ve Güvenlik, Yönetişim ve İnsani Gelişme ile Göç ve Hareketlilik. Her tartışma oturumunda dört soru soruldu. Moderatörlüğünü Victoria Garcia Guillen’in yaptığı göç ve hareketlilik konulu oturumun raportörlüğünü UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz üstlendi. Salim Korkmaz’ın raporladığı üzere, katılımcıların göç ve hareketlilik ile ilgili AB Girişimleri konusundaki ilk soruya ilişkin yorumları şöyle oldu:

 1. Göçün hukuki temeline daha fazla dikkat edilmelidir ve göç alan ülkeler, göçü kalkınma için bir güç olarak görmelidir.
 2. Kıta genelinde çok fazla göç gerçekleştiği için bölge içi hareketliliğe daha fazla odaklanılmalıdır.
 3. Göç yolları genişletilmelidir.
 4. Hareket halindeki çocukların korunmasına ilişkin politikalar güçlendirilmelidir.
 5. AB dışı ortaklardan kaynak seferberliği ve göç yönetimine daha uzun vadeli destek için finansman kaynakları sağlanmalıdır.
 6. Gençlerin kendi ülkelerinde bir gelecek görmelerini sağlamak için iş olanakları iyileştirilmelidir.
 7. Avrupa dışı göç yolları göz önünde bulundurulmalıdır.
 8. İnsan hakları temelli yaklaşım, insanı merkeze koymanın bir yöntemi olarak uygulanmalıdır.
 9. Yerel yönetimlerin göç yönetimindeki rolü (desantralize işbirliği) vurgulanmalıdır.

Katılımcılar, bu temaya ilişkin AB programının katma değeri, karşılaşılan en büyük zorluklar ve önemli eksikler ile ilgili ikinci soruya yanıt olarak şunları söyledi:

 1. Avrupa’ya giden yasal yollar üzerinde daha fazla çalışılmalıdır.
 2. AB programlarındaki önemli eksikler konusunda, çok ülkeli programlarda tutarlılık eksikliği vardır. Tek ülkeli programlar daha etkili olabilirken, çok ülkeli programlar daha etkili olmayabilir.
 3. Genç girişimcileri desteklemek, göç veren ülkelerde istihdam yaratmayı hızlandırmak için bir zorunluluktur.

Katılımcılar, hem STK’ların/yerel yönetimlerin bu bölgesel/kıtasal girişimleri çerçevesinde sağlayabilecekleri katkılara hem de sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile AB arasındaki işbirliğinin avantajlara dair üçüncü soru ile ilgili şu noktaları dile getirdiler:

 1. Göç yönetimi, yerindenlik ilkesine ve desantralize iş birliğine (iki taraflı ve üç taraflı desantralize işbirliği girişimlerine) dayanmalıdır.
 2. Göçün, sınırları aşan kültürlerin melezlenmesindeki rolü vurgulanmalıdır.
 3. Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları, STK’lara yardımcı olmaktadır ve sürdürülmelidir.
 4. Sığınmacıların öncü olduğu kuruluşlar, değerli bilgiler sağlayabilir.
 5. Kurumlar arası öğrenme ve farklı paydaşlarla çalışma her zaman bir katma değerdir.
 6. Bu, diaspora kuruluşları da dâhil olmak üzere, daha geniş bir paydaş yelpazesini sistematik bir biçimde işin içine katmaya yardımcı olur.
 7. Farklı bölgelerin farklı gereksinimleri olacağından, STK’ların sınıflandırılması yararlıdır.
 8. STK’larla çalışmak, belirli bir politikayı dikte etmek yerine, girişimlerin yerelde sahiplenilmesini güvence altına alır.

İnsani gelişme yaklaşımı ile ilgili olan dördüncü soru bağlamında, katılımcılar aşağıdaki konulara dikkat çekti ve şunları belirtti:

 1. Yetersiz finansman sorunu.
 2. İnsan hareketliliğinin kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmeler, bütüncül yol yaklaşımıyla yapılmalıdır.
 3. Göçmenleri de içine alan kapsayıcı COVID-19 müdahalesinde yerel yönetimlerin önemli rolü vardır.
 4. Gerçek bir fark yaratmak için kısa vadeli ve ileri görüşten yoksun girişimlerden kaçınılmalıdır.
 5. Göç etmeye bile gücü yetmeyen en yoksul kesimlere odaklanılmalıdır.
 6. Kadınlar göçten çok daha fazla etkilendiğinden, göç ve COVID-19 tartışmasına cinsiyet boyutu da dâhil edilmelidir.

Toplantı, Hans-Christian Stausboll’un sunduğu özet ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.  Son olarak, Marzia tüm katılımcılara teşekkür etti ve katkılarını yazılı olarak 30 Mart 2021 tarihine kadar gönderebileceklerini ekledi. Cap4Dev’deki etkinlik sayfasına, konu ile ilgili bir şablon yüklenecektir.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 5 MAYIS 2021 TARİHİNDE ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı 5 Mayıs 2021 tarihinde Gebze Belediyesi’nin katkıları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

 KAVŞAK AĞI'NIN İLK E-ÖĞRENME MODÜLÜ YAYINLANDI

Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Temel Kavram ve Uygulamalar Eğitim Modülü yayında!

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN KÜLTÜR TEMASI İLE İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Zirve, 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.

 10. ULUSLARARASI DÜNYA MİRASI ŞEHİRLERİ KONFERANSI

10. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Şehirleri Konferansı’nın 1-3 Nisan tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkistan kentinde yapılacağını sizlere bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.

 GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME RAPORU REHBERİ’NİN İKİNCİ CİLDİ İÇİN GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ!

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izleme mekanizması olan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları’nın belirli bir sistematiğe kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

 TAZİYE MESAJI

Amman Belediyesi Eski Başkanı, 2013-2017 yılları arasında UCLG-MEWA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Aqel BİLTAJİ'nin vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

 GOLD V Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu

"Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi" başlıklı GOLD V Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu'nu istifadenize sunarız.

 KURUCU BAŞKANIMIZ KADİR TOPBAŞ İÇİN E-TAZİYE DEFTERİ AÇILMIŞTIR

Yerel yönetim camiasına unutulmaz katkıları bulunan Kurucu Başkanımız için e-taziye defteri açmış bulunmaktayız.

 Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi 5. Küresel Raporu/Yönetici Özeti

Desantralizasyon ve Yerel Demokrasi 5. Küresel Raporu’nun bir parçası olan Ortadoğu ve Batı Asya Bölgesel Raporu sizlerle...

 UCLG Yıllık İstişare Toplantısı - "MEWA Öncelikleri" Oturumu

UCLG İstişare Toplantısı kapsamında, UCLG-MEWA 18 Şubat’ta 10:00 – 11:30 CET saatleri arasında “MEWA Öncelikleri” üzerine bir oturum gerçekleştirecek.

TWITTER