2024 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) ÖN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI


T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve TR90 Bölgesi illerinde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülecek olan 2024 Yılı SOGEP proje teklif çağrısı ön başvuruları alınmaya başlamış bulunmaktadır.

Program Hedefleri

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak.

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
  • Genç istihdamının artırılması
  • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

  • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
  • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
  • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması

Sosyal İçerme

  • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
  • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması

Sosyal Sorumluluk

  • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması

Son başvuru tarihi 09.02.2024’tür.

Programa ön başvuru için yalnızca ekte yer alan Proje Geliştirme Formu’nun hazırlanarak sogep@doka.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled