İş Birlikleri

Paydaşlık ve Ortaklık

UCLG-MEWA, Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki yerel yönetimlerin uluslararası sesi ve savunucusu olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, UCLG-MEWA, Birleşmiş Milletler ve küresel toplulukla çok katmanlı ortaklıklar kurmakta ve var olan ortaklara güç katmaktadır.

Paydaşlarımız ve Ortaklarımız

 • UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), şehirler ile yerel, bölgesel ve büyükşehir yönetimleri ve bu yönetimlerin bir araya geldiği birliklerden oluşan küresel bir ağdır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin seslerini temsil etmeye, savunmaya ve yükseltmeye,  kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmamaya kararlıdır.

 • CDP – Karbon Saydamlık Projesi

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan, Çin, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli, şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerini açıklamalarına yardımcı olan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Çevre raporlamasını ve risk yönetimini bir çalışma standardı durumuna getirmeyi, sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik saydamlığı, kavrayışı ve eylemi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 • AB – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), esas olarak Avrupa’da bulunan 27 üye devletin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bir birliktir. AB politikaları, insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin iç pazarda serbest dolaşımını sağlamayı; adalet ve içişleri alanında mevzuat oluşturmayı; ve ticaret, tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma konularında ortak politikalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

 • FMDV – Kentsel Gelişme Küresel Fonu

Kentsel Gelişme Küresel Fonu (FMDV), büyümekte ve gelişmekte olan yerel yönetimlerin kentsel gelişim projelerini finanse etmek için gerekli finansal kaynaklara erişmelerini destekleyen bir STK’dır. FMDV bir teknik yardım ve finans mühendisliği kuruluşudur.

 • UNDP – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), hem ülkelerin yoksulluğu ortadan kaldırmasına hem de sürdürülebilir ekonomik büyüme ve insani gelişmeyi gerçekleştirmesine yardımcı olmakla görevli bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur.

 • BM – Habitat

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat), kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kentler ve topluluklar inşa etmek için ortaklarla birlikte çalışmaktadır. BM-Habitat, kentleşmeyi insanlar ve topluluklar için olumlu bir dönüştürücü güç olarak teşvik ederek eşitsizliği, ayrımcılığı ve yoksulluğu azalmaktadır.

 • NDI – Ulusal Demokrasi Enstitüsü

Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI), demokratik kurumların etkinliğini artırmak için gelişmekte olan ülkelerdeki ortaklarla birlikte çalışan, kar amacı gütmeyen, ABD merkezli bir STK’dır.

 • GCoM – Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM), Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi ve Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni bir araya getirmektedir. Sera gazı salımlarını azaltma ve iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerine hazırlanma sözü vererek iklim değişikliğini ele alan küresel bir şehir liderleri koalisyonudur.

 • GTFM – Göç Küresel Görev Gücü

Göç Küresel Görev Gücü (GTFM), üyelerini, yerel yönetim, göç ve yerinden edilme ile ilgili süreçler üzerinde etki oluşturması ve bu süreçlere (örneğin, Göç için Küresel Sözleşme, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat ve Küresel Göç ve Kalkınma Forumu) katılım sağlamasını destelemek üzere kentlerdeki göç konulu iyi uygulama örneklerini ve uzman bilgisini derleme amacı doğrultusunda büyümekte olan küresel bir merkezdir.

 • APLA – Filistin Yerel Yönetimler Birliği

Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA), Filistin vatandaşlarının haklarını savunma ve onları ulusal, bölgesel ve uluslararası dâhil olmak üzere tüm düzeylerde temsil etme yoluyla daha iyi hizmet sunmak için Filistin’deki tüm yerel yönetimi bir araya getirip onlarla birlikte çalışmalar yürüterek kapsamlı bir çerçeve oluşturmuş, kar amacı gütmeyen bir yarı-devlet kuruluşudur.

 • OICC – İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı

İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), kar amacı gütmeyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 56 üye ülkenin başkentlerinin ve en büyük kentlerinin kültürel mirasının korunmasına ve tanıtılmasına odaklanmaktadır. Aynı zamanda, üye ülkeler arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla üye ülkelerle koordinasyon sağlayarak kapasite geliştirme programlarının teşvik edilmesi için çalışmaktadır.

 • ATO – Arap Kentler Teşkilatı

Arap Kentler Teşkilatı (ATO), Arap üyelerden oluşan, siyasi ve dini olmayan, bölgesel bir kar amacı gütmeyen kuruluştur. 15 Mart 1976’da Kuveyt şehrinde kurulup, kentlerin ve belediyelerin işlerinde uzmanlaşmıştır. 

 • TBB – Türkiye Belediyeler Birliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), üye belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisi verilmiş tek ulusal yerel yönetimler birliğidir.

 • WALD – Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş kamu yararına hizmet sunan,  kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

 • IICPSD – İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi

UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD), araştırma, kapsayıcı iş savunuculuğu, kamu-özel sektör diyaloğunun kolaylaştırılması ve çok paydaşlı ortaklıklar yoluyla özel sektörü ve vakıfları kalkınmada dönüştürücü ortaklar haline gelmeleri için desteklemektedir.

 • KA.DER- Kadın Adayları Destekleme Derneği

KA.DER, yaşamın her alanında kadın ve erkeğin eşit temsilini savunan bir kadın kuruluşudur. KA.DER, toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı tüm seçilmiş ve atanmış karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak görmektedir.

 • KAVŞAK