GEKA SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) 2024 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI


2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci Güney Ege Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) için başlatılmıştır. Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla aşağıda sunulan öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

Programın öncelikleri aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler desteklenecektir.

Öncelik 3: Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler desteklenecektir.

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler desteklenecektir.

Asgari Proje Bütçesi ve Azami Destek Oranları

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Proje Azami Süre: 18 Ay

Son Başvuru Tarihi: 16.02.2024

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2024 Yılı Başvuru ayrıntıları buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled