KALKINMA İÇİN POLİTİKA FORUMU DAKAR’DA TOPLANDI


 

Kalkınma Politika Forumu (PFD) 3-6 Ekim 2016 tarihleri arasına Senegal’in başkenti Dakar’da bir araya geldi.  Toplantının açılışını Dakar Belediye Başkanı ve UCLG Afrika Başkanı Khalifa Ababacar Sall gerçekleştirdi.

Kalkınma Politika Forumu’nun toplantıdaki temel tartışma teması; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK'ların rolünün ne olması gerektiği ile sürecin temel finansörlerinden birisi olarak AB’nin yerel aktörlere erişimde hangi mekanizma ve enstrümanlara ihtiyaç duyduğu oldu.

Yerel Yönetimler, Sürecin Sahibi ve Temel Sürükleyicisi Olmalı

PFD katılımcıları, Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) deneyiminden hareketle, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin ancak yerelleşme ile mümkün olabileceğini ifade ederek, yerelleşmenin ise yerel yönetimlerin sürecin sahibi ve temel sürükleyicisi olması durumunda gerçekleşebileceği konusundaki mutabakatları yinelediler. Ayrıca  

Afrika kıtasının sahip olduğu zengin doğal ve insan kaynaklarının göz önünde bulundurulması ve sürecin, “kapsayıcı çok taraflı paydaş istişaresine dayalı yaklaşım” ilkesi ile şekillenmesinin önemi üzerinde duruldu. Merkezi hükümetlerin çok farklı platformlar ile sürece dahil olma ve şekillendirme olasılığına rağmen kalkınmanın yereldeki temel aktörü olan yerel yönetimlerin birçok durumda bu platformlardan yalıtık olmasının tespitinin bu yaklaşımın şekillenmesindeki rolü üzerinde de durulmuştur.

 

PFD Üyelik Sürecinin Kriterleri Güncellendi

Toplantı’da daimi istişare mekanizması olarak tasarlanan PFD'nin gerek yerel yönetimlerin gerekse STK'ların görünürlüğüne katkıda bulunma misyonu ve mutabakat oluşturma, ortaklık kurma, diyalog ve farklılıklara saygı göstererek ortak akıl ile karar alma, politika geliştirmede yeni yaklaşımları mümkün kılma gibi hedefleri bir kere daha vurgulanarak PFD üyelik sürecinin kriterleri güncellenmiştir. Buna göre; bölgesel farklılık, ölçek, gelişmişlik, ideolojik çeşitliliği ve dünya görüşlerini içerme, adanmışlık ve süreci sahiplenme, cinsiyet dengesi temel parametreler olarak kabul edilmiştir.

 

PFD Ekim 2016 Sonuç Deklarasyonu; sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılmak için uygulamada olan enstrümanların yeterliliği; farklı tarafların kalkınma süreçlerine ne kadar dahil olabildiği; “bir tek kişinin bile arkada kalmaması” ilkesi ekseninde istihdam, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gıda güvenliğinin kapsayıcılığı; ulusal kalkınma planlarının 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile ne kadar uyumlu olduğu; merkezi hükümetlerin ve yerel yönetimlerin, dışlanmışlıkları en yoğun ve şiddetli yaşayan kesimlere erişimde ne kadar mesafe aldıkları; hukuk sistemi ve demokrasilerin güçlenmesinde kalkınma işbirliği politika ve uygulamalarının ne kadar etkin olabildiği sorunsalı temelinde, sürdürülebilir ve etkin kalkınmanın Afrika kıtasında nasıl mümkün olabileceğine eğilmektedir. Deklarasyonun nihai metni üzerinde çalışılmaktadır.

Kalkınma Politika Forumu Nedir?

AB, uluslararası kalkınma işbirliği finansmanın en önemli kaynağıdır. 2013 yılında oluşturulan Kalkınma Politika Forumu (İngilizce kısaltması PFD) hedefi; kalkınma konularında, AB üyesi ve ortak ülkelerdeki STK'lar, yerel yönetimler ve düşünce kuruluşlarına AB genel merkezi seviyesinde diyalog kurmak için alan yaratmaktır. PFD, tüm dünyadan STK, özel sektör ve yerel yönetim ağlarını temsil eden 61 kuruluşun üyeliğine sahiptir. UCLG-MEWA, Orta Doğu ve Kafkasya’daki yerel yönetimlerin temsilcisi olarak PFD’ye katılmaktadır.

 

Comments are disabled