KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ SEMPOZYUMU


KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ SEMPOZYUMU

Kentler; sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma,  çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, nüfus yönünden yoğun yerleşim birimleridir. Kentleşmenin tarihi neredeyse uygarlığın tarihiyle eşdeğerdir. Tarih içinde çeşitli nedenlerle kentlerin taşıdıkları anlamlar ve fonksiyonları sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır. Bulundukları dönemin siyasal, ekonomik ve kültürel yapısı, kentlerin geçirdikleri değişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanlarda tanık olunan olaylar, dolaylı veya dolaysız olarak kentsel yönetim tarzını, kentsel mekânın kullanım biçimini, kentteki kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini etkilemekte ve yön vermektedir. Bu noktada kentin sadece bir mekan olmaktan öte, üzerinde kurulmuş ortak değerler ve ilişkiler sistemi ile bütün olduğu da söylenebilir.

Günümüzde kentlerin nüfusunda ve yayıldıkları alanda görülen büyüme, kentin değer ve ilişki sisteminin temel öğeleri olan kent kültürü ve kentlilik bilinci kavramlarının tartışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Zira hızı ve yoğunluğu bir türlü kestirilemeyen kentsel büyüme sürecinde kolektif bir değer ve kültür sistemi oluşturmak için gerekli olan koşulların birçoğu bir araya gelememektedir.

Kentlilik bilinci; kentleşme, kentlileşme ve kent kültürünün kesişme noktasında yer almakta, bireyin kent kültürünü anlaması, kendini kente, kentin dinamiklerine ait ve güvende hissetmesi, kentsel oluşumlardan sorumluluk duyması ile somutluk kazanmaktadır.

Kent kültürü ise, kentlerin bünyesinde barındırdığı insanların birbiriyle diyalog ve etkileşimlerini bir ilişki örüntüsü içinde düzenleyen sistemin birleştirici öğesi olarak görülür. Toplumsal sınıf, etnik ve dini farklılıkların ve farklı sosyal ve mesleki grupların oluşturduğu alt kültür değerlerini mozaik olarak bir arada tutan kent kültürü, çağdaş kent anlayışının ve işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu düşünceden yola çıkarak Bursa Kent Konseyi’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyumda kent kültürü, kentlilik bilinci, kentsel aidiyet, kent kimliği, kentsel mekân, hemşehrilik olgusu, vb. kente ait çeşitli konular farklı bakış açılarıyla ele alınacaktır.

Bilimsel ve hakemli olarak düzenlenen bu sempozyuma; bilim insanlarını, kent gönüllülerini, ilgili kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Detay bilgi için :http://sempozyum.bursakentkonseyi.org.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Comments are disabled