MECHELEN ŞEHİRLER VE GÖÇ DEKLARASYONU


MECHELEN ŞEHİRLER VE GÖÇ DEKLARASYONU

1. Bizler, belediye başkanları, yerel ve bölgesel yönetim liderleri olarak; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeni Kentsel Gündem ve Göçmenler ve New York Mülteciler Deklarasyonu’nun ilgili maddelerini göz önüne alarak, kasaba ve şehirlerdeki nüfus hareketlerinin çeşitli zorlukları doğurması gerçeğine rağmen, bu hareketliliğin kentsel kalkınmaya sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlayabileceğini vurguluyoruz.

2. Göç yönetişiminin, bir devletin egemen yetki alanında bulunduğunu kabul ederek ve yerel yönetimlerin de yönetim mekanizmalarına dahil edilmesinin koordine bir şekilde eyleme geçmeye katkı sağlayabileceğini, göç hususunda pozitif bir söylem geliştirebileceğini ve göçmenlerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu arttırabileceğini işaret ederek;

3. Göçmenlerin büyük çoğunluğunun tarihsel olarak göçmenlerden faydalanmış şehirlerde gitgide artan bir şekilde fırsat arayışına girdiklerini kabul ederek;

4. Göç Yönetişimi Çerçevesi’nde de sunulduğu üzere, iyi bir göç yönetişinin önemine işaret ederek; ulusal veya uluslararası; gönüllü veya zorunlu; nedenleri, yasal statüleri veya kalış süreleri ne olursa olsun tüm göçmenlerin haklarının korunması temelinde katılımcı bir yaklaşımı vurgulayarak;

5. İster resmi ister gayri resmi yerleşimlerdeki, göçmenlerin de dâhil olduğu tüm sakinlere kolaylık tanımak; makul, saygın ve cazip yaşamlara önderlik etmek ve bu insanların en yüksek insani potansiyelini ortaya koymak için devletlerin Yeni Kentsel Gündem’de tekrar onayladıkları taahhütlerini anımsayarak;

6. İnsan haklarının etkili bir biçimde korunması ve uygulanmasının ayrım ve ayrıcalık olmadan şehrin tüm sakinlerine sağlanması gerektiğini; ve insan haklarını korumak için geliştirilen politika ve kaynakların güçlenmesinin herkesin korunması için kurumsal kapasiteyi geliştirdiğini vurgulayarak;

7. Göçmenler, mülteciler, geri dönenler ve ülkesinde yerinden edilmiş nüfus dâhil olmak üzere; çıkış, geçiş ve varış ülkeleri halklarına açıkça fayda sağlayan yerel kentsel yönetime yönelik bir toplum-temelli bir anlayışın önemini kabul ederek;

8. New York Göçmenler ve Mülteciler Deklarasyonu’nda ana hatlarıyla belirtildiği üzere, göçmenlerin ilk ev sahipleri olarak yerel yönetimlerin özel ihtiyaçlarının devletler tarafından tanındığını anımsayarak;

9. İnsani mevzular, kalkınma, ve insan haklarıyla ilgili boyutlar da dahil olmak üzere; uluslararası göçün tüm yönleri üzerinde üye devletler arasında ortak ilkeler, taahhütler ve mutabakatlar için bütünleştirici bir çerçeve sağlaması beklenen Küresel Göç Sözleşmesi’nin göstereceği gelişmeleri takip ederek;

10. 27 Haziran 2017’de Berlin’de gerçekleştirilen İnsan Hareketliliği, Göç ve Kalkınma Belediye Başkanları Forumu’nda onaylanan “Göçmenler ve Mülteciler Belediye Başkanları Deklarasyonu: İhtiyaçları Karşılamak, Hakları Korumak ve Güçlendirmeyi Teşvik Etmek” üzerine çalışmalar bina ederek;

11. Göç politikalarında aşağıda belirtilen eksikleri kabul ediyor ve devletlere Küresel Göç Sözleşmesi’nin geliştirilmesini dikkate almaları için çağrıda bulunuyoruz:

 1. “Ulusal durumları göz ününde bulundurarak, uluslararası işbirliği ruhu ile ev sahibi şehirleri desteklemek” taahhüdünde bulunan ev sahibi şehirler ile çıkış, geçiş ve dönüş şehirlerinin ihtiyaç duyduğu desteğin göz önüne alınması,
 2. Yerel ve bölgesel yönetimlerin yabancı veya hükümet dışı paydaşlar olarak değil; kendi ulus devletinin bir parçası olarak sistematik bir biçimde muhatap alınması;
 3. Kapsamlı, kapsayıcı ve tutarlı bir göç yönetimi amacıyla tümcü hükümet yaklaşımı içerisinde, yerel ve bölgesel yönetimlerin göç politikası oluşturulmasına katkı vermeleri için; resmi ya da gayrı resmi bir koordinasyon mekanizması oluşturulması,
 4. Kapsayıcı özellik barındıran entegre kentsel çözümlerin geliştirilmesi,
 5. Ulusal Göç Politikası ve Ulusal Kent Politikası’nın veya tutarlı bir şekilde her ikisinin de uygulayıcıları dahil olmak üzere; göç konusunda yerel, bölgesel ve ulusal hükümetlerin rol ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi,
 6. Hem kaynakların hem hizmetlerin, yerel ve bölgesel yönetimlerin yetki alanları altındaki nüfusun büyümesiyle orantılı bir şekilde tahsisinin sağlanması, aynı zamanda büyük ölçekli göç dalgası söz konusu olduğu durumlarda gerekli desteğin sunulması,
 7. Yerel düzeydeki değerlendirme raporlarının ve politikaların dahil olduğu ayrılmış veri tabanı ve analizler için kapasitenin artırılması,
 8. Yerel ve bölgesel yönetimlere, herkes için güvenliği ve adalete erişi sağlamak için devletlerle olan ortak sorumluluklarında desteğe ihtiyaç duydukları gerçeğinin kabul edilmesi ve söz konusu desteğin sağlanması.

12. Bu vesile ile, Yeni Kentsel Gündem’de bulunan göç ile ilgili taahhütlerin, 7-13 Şubat 2018’de Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek Dünya Kentsel Forumu’nun 9. Oturumu sırasında ilk takip ve incelemesi için uygulama, gözlemleme ve değerlendirme mekanizması anlamına gelen uygulanabilir taahhütlerimize yer veren bu Deklarasyonu ve Ek’ini arz ederiz.

13. Aralık 2017’de Meksiko’da gerçekleştirilecek hükümetler arası değerlendirme toplantısının öncesinde bu deklarasyonun Küresel Göç Sözleşmesi’nin hazırlık sürecine bir girdi olarak sunulmasını Belçika Hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü‘nden talep ederiz.

14. Aralık 2017’de Çin’in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek olan UCLG Dünya Konseyi’ne, Mechelen Deklarasyonu’nu desteklemek ve onaylamak için çağrıda bulunuyoruz.

15. Tüm kurumsal ortaklarımızı, Mechelen Deklarasyonu’na katkı vermeye ve onaylamaya çağırıyoruz.


EK

YEREL VE BÖLGESEL HÜKÜMETLERİN MUHTEMEL TAAHHÜTLERİ

Bizler, Yerel ve Bölgesel Yönetimler olarak, aşağıdaki taahhütlerin uygulanması için ulusal hükümetlerle ve ilgili diğer paydaşlar ile çalışmayı taahhüt ederiz:

1. Yerel ve bölgesel yönetimlerin; çıkış, geçiş veya dönüş yerleri olarak kendilerine has zorluklarla ve göç türlerinin farklı, değişken oranlarıyla yüzleştiğini; mevcut göç dinamiklerini dikkate almadan aşağıdaki faaliyet alanlarının herkes için asgari düzeyde bir faaliyet standardı işlevi gördüğünü kabul etmekteyiz:

Uluslararası İş Birliği ve Küresel Yönetişim

2. Kanıta dayalı göç yönetişimini teşvik etmede daha gelişkin bir kapasiteyle hareket etmek için, yerel ve bölgesel düzeylerde bölümlere ayrılmış göç verisinin standartlaştırılması, toplanması, analizi ve yaygınlaştırılmasında aktif bir biçimde yer alma isteğimizi ifade ederiz.

3. Uluslararası Göç Örgütü’nün the Economist Dergisi İstihbarat Birimi ile beraber geliştirdiği; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Yeni Kentsel Gündem’in göç ile ilgili taahhütlerini belirten Göç Yönetişimi Göstergesi içerisine yerel boyutların dâhil edilmesine önem ve destek verdiğimizi ifade ederiz.

4. Genel Sekreter Göç Özel Temsilcisi Raporu’nda (A/71/728), (tavsiye 14 b) öngörüldüğü üzere; Göç ve Kalkınma Küresel Forumu, BM Üst Düzey Diyalogları ve 2018 hükümetlerarası göç konferansı da dahil olmak üzere; mevcut bölgesel ve küresel göç mekanizmalarına ulusal delegasyonların bir parçası olarak katılma isteğimizi ifade ederiz;

5. Ulus üstü kuruluşların yürüttüğü göç politikalarının yerel eylemler üzerinde bir etkisi olduğunu; iyi göç yönetişiminde ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmada Güney-Güney iş birliği ile üçlü iş birliğinin (kalkınma yardımı tedarikçileri, Güney-Güney iş birliği ortakları ve uluslararası kuruluşlar arasında) büyük bir öneme sahip olduğunu kabul ederiz.

6. Yerel ve bölgesel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmeyi, özellikle şehirler arası işbirliğinde ve sınır ötesi de dahil olmak üzere göç konusunda başarılı uygulamaları çoğaltmayı; ayrıca hükümetler arası kuruluşlar, özel sektör, göçmen ve diaspora birliklerinin dahil olduğu diğer ortaklıkları güçlendirmeyi taahhüt ederiz.

7. Devletler tarafından maliyetleri düşürmek için belirlenen hedefe destek mahiyetinde; göçmenlerin finansal okuryazarlığını arttırmak ve finansal hizmetlere erişimlerini sağlamak için kolaylaştırıcı programların uygulanmasını taahhüt ederiz.

İnsan Haklarının Uygulanması

8. Göç ile ilgili statülerine bakılmaksızın mültecilerin, ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin ve göçmenlerin insan haklarına saygı gösterilmesinin ve gerekli durumlarda çocuk odaklı politikaların uygulanması adına; yerel düzeydeki uluslararası taahhütlerini gerçekleştirmek için devletlerle çalışmayı taahhüt ederiz.

9. Ayrımcılık gözetmeden, sunulmakta olan ekonomik alan, konut, modern ve yenilenebilir enerji, temiz içme suyu ve temizlik işleri, güvenlik, besleyici ve yeterli besin, atık tasfiyesi, sürdürülebilir hareketlilik, sağlık hizmetleri, psikolojik destek ve aile planlaması, eğitim, kültür, bilgi ve iletişim teknolojileri dahil olmak üzere göçmenlerin, yerli halkların ve yerel toplulukların haklarına ve ihtiyaçlarına duyarlı; savunmasız durumlarda ise yasal, kurumsal, sosyo-ekonomik ve fiziki engelleri ortadan kaldırmak adına herkesin sürdürülebilir temel fiziksel ve sosyal altyapıya olan adil ve ekonomik erişimlerinin desteklenmesinde devletlerle çalışmayı taahhüt ederiz.

10. Göçmenlere, özellikle göçmen gençlere, yönelik kapsayıcı, adil ve kaliteli eğitimin yerel ve ulusal düzeyde sağlanmasında devletlerle beraber çalışmayı, ve bu insanların fırsatlardan faydalanmaları ve topluma katılmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyi elde etmesine yardım eden yaşam boyu öğrenmeye erişimlerini sağlamayı taahhüt ederiz.

11. Ani gelişen, kitlesel ve karışık göçün yönetilmesinde bir araç olarak çalışma izinleri ile insani vizeleri de kapsayan uluslararası korumanın bütünleyici yöntemlerinin önemli olduğunu vurgularız.

Göçe İten Sebepler

12. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin arazi ve mülkiyet kaydını kullanmak ve geliştirmek; göçle ilgili bölümlere ayrılmış veriler aracılığıyla gözlem ve değerlendirmeyi sağlamak adına gayret gösteririz.

13. İklim değişikliğinin göçe neden olduğunu göz önüne alır ve iklim değişikliğine karşı mücadeledeki eylemin göçmenlerin haklarını dikkate alması, bu hakları koruması ve saygı göstermesi gerektiğini kabul ederiz.

14. Ticareti geliştirmek ve düzensiz göçten kaynaklanan zorluğu azaltmak adına istihdamı teşvik etmek için yerel düzeydeki doğrudan yabancı yatırımların önemini vurgularız.

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Entegrasyon

15. Sağlık hizmetleri ve eğitime erişimin de dahil olmak üzere, göçmenlere yönelik işlemlerinin ayrımcılık gözetilmeden korunması, teşvik edilmesi ve saygı gösterilmesi hususunda devletlerin taahhütlerini yerine getirmek için devletlerle çalışmaya hazırız.

16. Özellikle dil eğitimi, mesleki beceri ve girişimcilik eğitimi ve yetenek sertifikası sunarak göçmen entegrasyonunun kolaylaştırılmasında yerel ve bölgesel hükümetlerin öncelikli rolünü dikkate almaktayız.

17. Göçmenlerle olan arabağı güçlendirmek için, ev sahibi toplulukla diyalog ve göç kurumları ile etkili katılım ve iş birliği hususunda fırsatlar sunmadaki temel rolümüzü yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

18. Farklılıkların yaşanabileceği yerel bir ortam sağlamak için, yerel düzeyde diğer ortakların (dernekler, okullar, gençlik kulüpleri, spor kulüpleri) bu mesajı desteklemeleri gerektiğini kabul etmekteyiz. Bu ortaklar yerel bir seviyede toplumun sosyal dokusunu oluştururlar. Bu ortaklarla yapısal ikili müzakerelere yatırım yapmayı ve ortak bir yerel platformda onlara katılmayı taahhüt ederiz.

19. Uygun görüldüğü şekilde, herkes için tam ve verimli istihdamı, uygun iş olanağını ve göçmenlere yönelik geçim yolu fırsatlarını takip etmek; ve ayrım gözetmeden gelir getiren fırsatlara erişimi teşvik etmek taahhütlerinde devletlere yardımcı olmaya hazırız.

20. Devletlerin Yeni Kentsel Gündem’deki taahhütleri doğrultusunda; kayıt dışı göçmen işçilerin katkılarını kabul ediyor; onların geçim kaynaklarını, çalışma şartlarını, güvenli kazancı, yasal ve sosyal korumayı iyileştirmek ve resmi ekonomiye yönelik kademeli bir geçişi kolaylaştırmak için çabalıyoruz.

21. Devletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 8.8. inci hedefinde bulundukları ”Göçmen işçiler, özellikle göçmen kadınlar ve bu insanların güvencesiz istihdamları dahil olmak üzere tüm çalışanlar adına işçi haklarını korumak, tehlikesiz ve güvenli iş ortamını teşvik etmek” taahhüdün başarılması için katkı sağlamaya hazırız.

22. Ulusal otoriteleri, profesyonel grupları ve üniversiteleri; eğitim ve işgücü yeterliliğini onaylamak ve belgelemek için teşvik ederiz.

Göç ve Sürdürülebilir, Dirençli, Güvenli ve Kapsayıcı Kentsel Kalkınma

23. Planlı ve iyi yönetilen göç politikaları aracılığıyla güvenli, sistemli ve düzenli göçü sağlayarak küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeydeki uluslararası göç ve kalkınma arasındaki sinerjiyi güçlendirmek için devletlerin taahhütleri doğrultusunda katkı vermeye hazırız.

24. Doğal afet risklerini azaltmak, güvenliği arttırmak, sağlık risklerini azaltmak, hizmetlere erişimi sağlamak (sağlık, içme suyu ve temizlik eğitimi, ve çocuk koruma),  ekonomik ve güvenli konuta erişimi sağlamak, işe gidiş geliş ve yoğunluk ile ilişkili maliyetleri azalmak için imar oluşturma, uygulama ve modernleştirmede kentsel planlamanın önemini kabul ederiz.

25. Hizmetlere erişim konusuna, eğitim, sağlık ve çocuk korumayı da dâhil ederiz.

Düzensiz Göçten Kaynaklanan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Kaçakçılığı

26. veri toplama ve hizmet sağlayıcılar arasında bir güvenlik duvarı oluşturarak bir göçmenin statü belgesine bakılmaksızın sağlık, eğitim ve adalete erişimini sağlamayı taahhüt ederiz;

27. insan ticareti mağdurlarına ve kaçak göçmenlere ihtiyaç temelli yardım sağlamayı taahhüt ederiz;

28. Palermo Protokolü doğrultusunda insan kaçakçılığının yanı sıra insan ticareti ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmede devletleri desteklemeyi taahhüt ederiz;

29. İş gücü ihtiyaçlarını ve düzenli/düzensiz göçün bu ihtiyaçlara nasıl yol açtığını daha net bir şekilde tanımlamak; düzenli göç için şeffaf bir mekanizma sağlama ve göçmen ticareti ve göçmen kaçakçılığı için illegal piyasayı ortadan kaldırma noktasında devletlerle çalışmak için bölümlere ayrılmış göç verileri toplamayı taahhüt ederiz.

UYGULAMA ARAÇLARI

a) Göç edenlerin şehirlerdeki ve kentsel-kırsal bağlantıları güçlendirmesindeki olumlu katkısına olanak sağlayan çerçeveler oluşturulmasında yerel ve bölgesel yönetimleri desteklemek için devletlerin taahhütlerini hatırlatarak;

b) Ayrıca uluslararası işbirliğini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetimlerin kapasitesini geliştirmek ve belediye gelirlerini harekete geçirmek için devletlerin verdiği taahhütleri hatırlatarak;

c) Göçle ilgili ve kentsel politikaları uyumlu hale getirmek ve devletlerin kent planlamasına, finansmana ve yönetişime entegre olan ve ulusal açıdan uyumlu; ev sahibi ve göçmen topluluklarının ihtiyaçlarını ve bu insanlar için destek mekanizmalarını birleştiren bir yaklaşım geliştirmeleri için şehirlere yönelik desteğini güçlendirmeleri adına devletlere çağrıda bulunarak;

d) Kentsel planlama dâhil olmak üzere, göç ile ilgili konularda kanıta dayalı politikalar izlemeyi taahhüt ederek;

e) Toplumsal cinsiyete yönelik farklılaşmış ve uzmanlaşmış bir yaklaşımın önemini dikkate alarak, reşit olmayan bireylere destek sağlayarak ve haklarını koruyarak;

f) Aşağıdaki eylem aşamalarını önermekteyiz:

g) Her düzeydeki idari aktörleri, şu açılardan müşterek bir ön değerlendirme yapmaya çağırıyoruz:

 1. kurumsal kapasite – devletin, yerel ve bölgesel yönetimlerin, göçün iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kurumsal bir role ve gerekli kaynaklara sahip olup olmadıklarının tanımlanması.
 2. politika bütünlüğü – sektörel politikaların birbirine aykırı olup olmadığını veya devletin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
 3. politika kapsayıcılığı – ilgili tüm sektörlerde ve politika alanlarında göç ihtiyaçlarının ele alınıp alınmadığının belirlenmesi.

h) Bu sürecin, önemli grupların göç temsilcilerinin katılımını sağlamasını öneriyoruz.

I) Değerlendirme yerel ortama bağlı olarak aşağıdaki sektörlere odaklanacak ve ilgili faaliyetlerin aciliyeti ve karşılıklı dayanışması doğrultusunda önceliklendirilecektir.

 1. Gıda
 2. Su ve temizlik
 3. Güvenlik
 4. Altyapı ve iletişim
 5. Konut
 6. Eğitim
 7. Kimlik belgelerinin zamanında çıkarılması ve düzenlenmesi
 8. Göçmenlerin hak ve yükümlülükleri konusunda açık ve şeffaf bilgi
 9. Adalete/tazminata erişim

j) Habitat III Görev Gücü’nün göç konusunda önemli bir aktör olarak geliştirdiği uzmanlığı ve A/RES/71/280 numaralı karar tarafından yetkilendirildiği üzere, Küresel Göç Sözleşmesi için politika ve teknik destek sağlamasındaki liderliği ışığında, göç alanında öncü kuruluş olan Uluslararası Göç Örgütü’nün desteğini talep ederiz.

k) Diğer BM Kuruluşları ve göç konusunda önemli bir aktör olarak IOM ile işbirliği halinde Yeni Kentsel Gündem’in ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kent bazlı hedeflerinin uygulanması, takibi ve değerlendirilmesi dahil olmak üzere; sürdürülebilir kentleşme ve insan yerleşimleri konusunda BM nezdinde önemli bir aktör olarak

BM Habitat’ın desteğini talep ederiz.

l) Göç ve mülteci politikaları alanında iyi uygulamaların geliştirilmesi, finanse edilmesi, koordine edilmesi, paylaşılması ve uygulanması adına (örneğin şehir yönetimi için kapsamlı bir yönetim ve liderlik geliştirme programı vasıtasıyla) özellikle göç ve yer değiştirmenin nispeten yeni bir olgu olduğu şehirler ve bölgeler için özel bir girişimin başlatılması çağrısında bulunmaktayız.

Comments are disabled